پاجوش آلوئه ورا

از دیگر عوامل تاثیر گذار در پاجوش زدن اندازه گلدان است.شاید تعجب آور باشد اما اندازه بزرگ گلدان می تواند مانع پاجوش زدن گیاه شود.زیرا در این صورت نیاز دارید که تمام خاک گلدان را آبیاری کنید که این کار موجب خفه شدن گیاه شما و در نهایت مرگ آن خواهد شد.هم چنین کوچک بودن بیش از حد گلدان نیز میتواند باعث شود که ریشه های گیاه در هم رفته شوند و در نتیجه جذب آب و غذا توسط ریشه گیاه به خوبی انجام نمی گیرد و گیاه قادر به تولید جوانه های جدید نخواهد بود.سایز مناسب گلدان برای گیاه به این صورت است که دو سوم گلدان را ریشه های گیاه اشغال کرده باشد.